Chi phí

Chi phí và lệ phí dưới đây chỉ là ước tính với mục đích giúp bạn có định hướng lập kế hoạch cho việc lưu học của mình tại Viện Anh ngữ (ELA) ở Chicago mà thôi. 

Lệ phí cho một học kỳ - mùa thu, đông, xuân: 10 tuần 

Nhiều yếu tố khác nhau

Lệ phí tính theo USD

Học phí (lên lớp)

3.595

Bảo hiểm y tế (chỉ dành cho người có visa F-1) Mùa thu: 240
Mùa đông: 180
Mùa xuân: 180

Lệ phí thi

40
UPASS 92

Sách vở (ước tính)

250
Tổng chi phí Mùa thu: 4,217
Mùa đông: 4,157
Mùa xuân: 4,157

Lệ phí học kỳ hè: 8 tuần 

Nhiều yếu tố khác nhau Lệ phí tính theo USD

Học phí (lên lớp)

3.295
Bảo hiểm y tế (chỉ dành cho người có visa F-1) 120
Lệ phí thi 40

UPASS

92

Sách vở (ước tính)

250
Tổng chi phí

3.797

 Đọc thêm chi tiết…

  • Thông tin về khóa học Tiếng Anh