You are now in the main content area

International Undergraduate Applicants

Học tập toàn cầu

Sinh viên Ryerson tìm cơ hội tham gia học tập và tích lũy kinh nghiệm, trao đổi học thuật với các cơ quan tổ chức trên thế giới như ở Úc, Anh và Singapore. Sinh viên còn tham dự và trình bày nghiên cứu của mình tại các hội nghị diễn đàn quốc tế như Chương trình Triển lãm Sinh viên Mỹ tại Liên hoan phim quốc tế Cannes và Hội thảo Giáo dục thiết kế châu Á. Sinh viên Ryerson còn tham gia cùng các bạn đồng môn đi thực địa dưới sự hướng dẫn của giáo viên, chẳng hạn như đi khảo cứu và phân tích kiến trúc ở Tây Ban Nha và Ma rốc, hoặc tham dự dự án tư pháp xã hội ở Bahamas. Sinh viên Ryerson có cơ hội đi thực tập quốc tế, gắn kết kinh nghiệm thực tế trực tiếp với những năng lực toàn cầu. Đọc thêm…