Hỗ trợ sinh viên

Đại học Malaya có mạng lưới cán bộ hỗ trợ ổn định và mạnh mẽ, và nhiều dịch vụ khác nhau để hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên về mọi vấn đề họ có thể gặp phải trong cuộc đời sinh viên.

Tư vấn

Công tác tư vấn ở UM giúp sinh viên ra quyết định, nâng cao kỹ năng liên nhân, xây dựng sự tự tin, vượt qua mọi trở ngại để phát huy tối đa năng lực của mình và nâng cao nhận thức về nhu cầu và phát triển cá nhân cũng như nhu cầu của mọi người.

Ví dụ về các dịch vụ đó gồm:

  • Dịch vụ chuyên nghiệp dành cho sinh viên đang gặp khủng hoảng tình cảm
  • Dịch vụ tư vấn cho sinh viên vượt qua những vấn đề cá nhân có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập của họ
  • Tư vấn hướng nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên lựa chọn nghề nghiệp và tích lũy chiến lược tìm việc tốt. Đọc thêm trong mục Hỗ trợ Hướng nghiệp...
  • Dịch vụ phát triển thông qua các hoạt động, xêmina, hội thảo và khóa học dành cho sinh viên có yêu cầu

Các hội thảo do đơn vị này tổ chức đều miễn phí. Không phải nộp lệ phí tham gia hay khoản thanh toán nào khác.

Đọc thêm về Hỗ trợ Sinh viên…