Hỗ trợ nghề nghiệp

Phòng Hướng nghiệp và Quan hệ với các ngành của UM trang bị cho sinh viên những kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp và giúp họ quyết định sẽ học nghề gì, tìm việc và đào tạo để đương đầu với thế giới công việc. Phòng còn dạy sinh viên nhiều cách thức đánh giá thông tin liên quan đến nghề nghiệp, văn bằng trình độ, giải thưởng và cơ hội trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau.

Sau đây là ví dụ một số hoạt động mà phòng tổ chức...

  • Triển lãm nghề nghiệp thường niên
  • Hội thảo về động cơ nghề nghiệp
  • Hội thảo nghề nghiệp
  • Phỏng vấn trong trường
  • Quảng cáo tuyển dụng
  • Đăng ký sơ yếu lí lịch sinh viên (dành cho sinh viên sẽ tốt nghiệp)