Lựa chọn học tập

Đào tạo các chương trình diploma và cử nhân nhiều ngành khác nhau, Học viện trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng quan yếu để đi đầu trong thị trường.

Xin xem một số lựa chọn học tập sau đây.

 • Chứng chỉ kỹ năng cơ sở
 • Chứng chỉ năng lực tiếng Anh
 • Diploma Cơ sở quốc tế bậc 3 của NCC Education để vào học đại học (RQF)
 • Diploma Công nghệ Thông tin
 • Diploma nâng cao về Công nghệ Thông tin
 • Diploma quốc tế ngành Công nghệ hoạt hình và trò chơi
 • Diploma nâng cao quốc tế ngành Công nghệ hoạt hình và trò chơi
 • Diploma Mạng và Công nghệ Máy tính
 • Diploma nâng cao ngành Mạng và Công nghệ Máy tính
 • Diploma ngành Thể thao điện tử và Thiết kế trò chơi
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự) ngành Hoạt hình và trò chơi (học bổ sung để hoàn thiện)
 • Diploma bậc 4 ngành Công nghệ Thông tin Kinh doanh của NCC Education (RQF)
 • Diploma bậc 5 ngành Công nghệ Thông tin Kinh doanh của NCC Education (RQF)
 • Diploma nâng cao quốc tế về An ninh mạng và máy tính

Tham khảo trang web trường để xem danh sách đầy đủ các lựa chọn ngành học…