Chi phí học tập

Chi phí học tập tại Cao đẳng Cộng đồng Spokane chưa đến 10.000USD một năm nên sinh viên có thể tiết kiệm được hàng ngàn đô la so với các đại học hệ 4 năm khác.

Spokane là một đô thị nhỏ với chi phí nhà ở hợp lý. Sống ở Spokane kinh tế hơn so với Seattle hay Portland.

  • Học phí một năm: 9.450USD
  • Sách vở, lệ phí, bảo hiểm: 2.650USD
  • Ăn ở: 5.900USD
  • Tổng ước tính 18.000USD